ZAGRANICZNY ŚWIADEK

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

zagraniczny-swiadek1

Wezwani do sądu świadkowie, mający miejsce zamieszkania za granicą, otrzymają zwrot kosztów podróży na takich samych zasadach, jak świadkowie „krajowi”.
Różnica jest zazwyczaj w wysokości ponoszonych kosztów, choć z uwagi na ceny biletów tanich linii lotniczych, może być niewielka.

Świadkowie ci mają także prawo do otrzymania zwrotu kosztów utrzymania (diety), noclegu oraz utraconego zarobku, w wysokości określonej prawem polskim.

Zwrot kosztów przejazdu i odszkodowanie za utracony zarobek wypłaca się świadkowi w walucie kraju, z którego świadek przybył, a pozostałe koszty, takie jak diety i koszt noclegu, w walucie polskiej.

Świadek z zagranicy, a także świadek „krajowy”, może złożyć do sądu wzywającego wniosek o przyznanie mu zaliczki na koszty podroży oraz na koszty utrzymania – diety i noclegi.

Zwrot wydatków wypłaca świadkowi sąd, który świadka wezwał, a potem te wypłacone kwoty będą wliczone do sumy kosztów procesu w końcowym rozstrzygnięciu o kosztach postępowania.

Zatem ostatecznie koszty te poniesie ten, kto sprawę przegra.

Sąd tylko tymczasowo wypłaca świadkowi kwoty zwrotu wydatków ze środków własnych lub z zaliczki na wydatki wpłaconej przez Ciebie lub przeciwnika, w zależności od tego, kto zgłosił wniosek o przesłuchanie świadka.

Dodaj komentarz