OGLĘDZINY

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

Oględziny to urzędowe oglądanie kogoś lub czegoś.

Oględziny

Czasem lepiej, aby sąd obejrzał jakąś rzecz czy miejsce.
Na przykład miejsce wypadku w Twojej firmie, próbkę Twojego lub cudzego towaru, jakieś urządzenie, którego obejrzenie jest istotne w sprawie.

Oględziny nazywane są „wizją lokalną”, co dość dobrze oddaje istotę oględzin.
Możesz też spotkać się z określeniem „naocznia sądowa”, ale termin ten jest rzadko używany.

Jest to zatem badanie osób, jakiegoś miejsca lub rzeczy i takie badanie może być przeprowadzone nie tylko przez oglądanie, czyli za pomocą zmysłu wzroku, ale także za pomocą słuchu, dotyku, powonienia czy smaku.

Co może być przedmiotem oględzin?

Przedmiotem oględzin może być zatem każda istniejąca rzecz, miejsce lub osoba. Oględziny mogą dotyczyć także zwierząt, ponieważ w rozumieniu prawa cywilnego są one rzeczą.

Dokument też jest rzeczą, ale nie podlega oględzinom, ponieważ dowód z dokumentu jest odrębnie uregulowany. Lecz gdy chodzi o jakieś cechy zewnętrzne dokumentu, cechy nośnika, na jakim został sporządzony, to przeprowadza się oględziny dokumentu.

Dowód z oględzin może być przeprowadzony na sali rozpraw w gmachu sądu, jak i poza gmachem sądu, w określonym miejscu – na jakiejś drodze, placu czy we wnętrzu Twojej hali produkcyjnej czy magazynowej.
Jeśli przedmiot oględzin da się dostarczyć do sądu, to oględziny przeprowadza się na sali rozpraw. A jeśli nie da się dostarczyć – to poza gmachem sądu.

Może być sytuacja, że nie posiadasz przedmiotu oględzin, lecz ktoś inny jest w jego posiadaniu.

W tej sytuacji ta osoba ma prawny obowiązek ułatwić dostęp do przedmiotu oględzin. I tylko z ważnych przyczyn ta osoba może domagać się zaniechania oględzin, ale te ważne przyczyny, czy istotnie są ważne czy nie są, podlegają ocenie sądu, który może ukarać grzywną osobę, która bezzasadnie nie udostępnia przedmiotu oględzin.

Oględziny mogą być przeprowadzone przez sąd z udziałem bądź bez udziału biegłych.

Z udziałem biegłych sąd przeprowadza oględziny wtedy, gdy są potrzebne wiadomości specjalne po to, aby prawidłowo zarejestrować spostrzeżenia wynikające z tych oględzin.

Sąd może też zlecić wydanie opinii przez biegłego po uprzednim zapoznaniu się przez biegłego z określoną rzeczą czy miejscem. Wtedy biegły udaje się do określonego miejsca w celu dokonania oględzin, a dopiero potem sporządza opinię.
Jest to częste w sprawach dotyczących robót budowlanych, kiedy biegły inżynier do spraw budownictwa lądowego musi zapoznać się ze stanem robót, jakością ich wykonania, czy po to, aby sporządzić kosztorys.
Może to być biegły kartograf, który z oględzin jakiejś nieruchomości sporządzi plan lub mapę.

Podczas oględzin biegły pełni rolę pomocnika sędziego.

Obowiązkiem biegłego jest wskazanie na istotne lub specjalne cechy oglądanego przedmiotu lub miejsca, i udzielanie sędziemu pomocy w prawidłowym i precyzyjnym sformułowaniu opisu przedmiotu oględzin.

Oględziny osoby mogą być dokonywane wyłącznie za jej zgodą.

Oznacza to że nie można stosować żadnych środków przymusu w celu dokonania oględzin, na przykład w celu dokonania oględzin tatuaży, czy poparzonych fragmentów ciała.
Także badanie osoby przez lekarza lub psychologa w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby, która ma być zbadana.

Jeśli złożyłeś wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin osoby będącej Twoim przeciwnikiem w sprawie, a przeciwnik nie wyraża zgody na poddanie się oględzinom, to może to pociągnąć dla przeciwnika negatywne skutki procesowe, polegające na tym, że sąd oceni, jakie znaczenie nadać odmowie poddania się oględzinom wbrew postanowieniu sądu.
Udział biegłych w oględzinach wiąże się z kosztami.

Jeśli to Ty zgłosiłeś wniosek o dopuszczenie dowodu z oględzin z udziałem biegłych, to sąd wezwie Cię do uiszczenia zaliczki na koszty udziału biegłych. Wysokość zaliczki jest ustalana przez sąd i będzie rozliczona w końcowym rozstrzygnięciu o kosztach postępowania.
Jeśli sprawę wygrasz, to Twój przeciwnik będzie musiał kwotę zaliczki Ci zwrócić. Jest zatem tak samo jak w przypadku wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych.

 

Dodaj komentarz