WARIANTOWE I KOMPLEKSOWE OPINIE BIEGŁYCH

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

Opinia biegłych może być łączna. Znaczy to tyle, że jedną opinię sporządza dwóch lub więcej biegłych tej samej specjalności i wtedy jest to taka opinia wspólna.

Ile opinii - mocniejsze tło Jest też opinia kompleksowa kilku biegłych, każdy o innej specjalności.

Najczęściej chodzi o specjalności zbliżone, gdy każdy z biegłych przeprowadza jakieś badania cząstkowe, a następnie wszyscy opracowują jedną opinię na podstawie tych cząstkowych badań. Wtedy powstaje jedna opinia, mająca jedną, wspólną ocenę i jedną konkluzję.

 

Wariantowa

 

Często zdarzają się opinie wariantowe.  Biegły w opinii – przykładowo – wskazuje na dwie różne możliwości przebiegu jakiejś już od dawna nieistniejącej instalacji, a sąd przyjmie jeden z wariantów w zależności od innych ustaleń, czy oceny pozostałego materiału dowodowego. Na przykład w zależności od oceny wiarygodności jakiś archiwalnych planów czy map.

Każda opinia powinna być aktualna.

To znaczy, że aktualność opinii ocenia się na datę wydania wyroku. Praktyczne znaczenie wymogu aktualności opinii mają sprawy w których potrzebna jest wycenia wartości rynkowej nieruchomości. Nie chodzi o aktualność dokładnie w konkretnej dacie – dacie wydania wyroku.

Wahania cen nieruchomości ocenia się zwykle mając na uwadze ostatni rok, zatem jeśli opinia jest wydana kilka miesięcy przed datą wyroku, to jest to opinia aktualna.

Samo sporządzanie opinii trwa bowiem około miesiąca, a potem jeszcze każda ze stron ma prawo zgłaszania swoich uwag, sąd może też zażądać opinii uzupełniającej.

To wszystko trwa jakiś czas.

W każdym razie przyjmuje się, że opinia o wartości nieruchomości może być wykorzystania przez okres dwunastu miesięcy od daty jej sporządzenia. Potem konieczne jest potwierdzenie jej aktualności, bądź sporządza się nową opinię.

Pewnie bardzo się zdziwisz, ale musisz wiedzieć, że opinia biegłego nie ma dla sądu mocy wiążącej! Sąd sam ocenia opinię według zasady swobodnej oceny dowodów.

Opinia biegłego ma bowiem na celu tylko ułatwienie sądowi dokonania należytej oceny zebranego materiału dowodowego, a nie zastąpienie sądu w tej ocenie. Biegły w opinii nie ustala bowiem faktów, a jedynie ocenia fakty istniejące, fakty już znane. Ustalenie faktów następuje w wyniku innych środków dowodowych, na przykład w wyniku zeznań świadków, dowodów z dokumentów, z fotografii, czy z oględzin.

Biegły sądowy nie jest tytułem zawodowym, jest to funkcja którą się pełni przez okres kadencji. Tytułem „biegły sądowy” można się zatem posługiwać wyłącznie w związku z czynnościami zleconymi przez sąd. Nie można posługiwać się tym tytułem przy okazji wykonywania innych czynności, na przykład wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego i wyceniając dzieło sztuki na prywatne zlecenie nie można używać tytułu „biegły sądowy” lecz „rzeczoznawca majątkowy”.

Dodaj komentarz