BIEGŁY „AD HOC” i BIEGŁY STAŁY

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

Generalnie są dwie grupy biegłych sądowych.

Pierwsza grupa to biegli stali, którzy są wpisani na listę biegłych sądowych sądu okręgowego na pięcioletnią kadencję.

Untitled design

Ci drudzy – czyli  biegli „ad hoc” – są powoływani doraźnie do konkretnej sprawy i na co dzień nie są biegłymi. Nie znajdziesz ich na liście biegłych.

Gdy jest potrzeba powołania takiego biegłego, to rekrutują się oni z instytutów naukowych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji zawodowych, czy wyższych uczelni. Może to być każda osoba bezstronna, mająca odpowiednie kwalifikacje.

Dowód z opinii biegłego ad hoc ma identyczną wartość dowodową jak biegłego stałego.

Sąd może według swojego uznania powołać biegłego z listy biegłych bądź biegłego ad hoc, czyli osobę spoza tej listy. Ty również możesz we wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego wskazać osobę spoza listy biegłych sądowych, lecz sąd nie jest związany takim wnioskiem i może powołać biegłego według swojego uznania.

W praktyce sądowej najczęściej powołuje się biegłych wpisanych na listę biegłych, ale prowadziłem kilka spraw, w których sąd powoływał biegłego ad hoc. Zawsze byli to wysokiej klasy specjaliści.

CO MOŻESZ ZROBIĆ Z OPINIĄ BIEGŁEGO?

Biegły sporządza ustną albo pisemną opinię, to zależy od decyzji sądu. Ale zwykle jest to opinia pisemna.

I do takiej opinii, Ty i Twój przeciwnik, możecie zgłaszać uwagi. Wygląda to tak, że sąd doręcza Tobie oraz przeciwnikowi odpisy opinii i wyznacza termin do zgłaszania pisemnych uwag.

Można też biegłemu zadawać pytania na rozprawie, o ile sąd wezwie biegłego na rozprawę, albo o ile Ty złożyłeś taki wniosek – aby sąd wezwał biegłego na rozprawę celem umożliwienia Ci zadawania biegłemu pytań.

Pamiętaj o tym, że jeśli składasz wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, to musisz wskazać tezę dowodową. Czyli musisz napisać, co dokładnie chcesz udowodnić za pomocą opinii biegłego. Sąd za Ciebie tezy dowodowej nie sformułuje, co najwyżej ją zmodyfikuje.

Nie licz na to, że biegły „sprawdzi” czy Ty lub Twój przeciwnik zrobiliście coś dobrze lub źle. Biegli nie zajmują się takim „sprawdzaniem”. Dokonują oni oceny stanu lub właściwości rzeczy lub osoby, lub wyjaśnianiem przyczyn określonych zdarzeń lub ich skutków.

Opinia biegłego jest Twoim narzędziem służącym do udowodnienia tezy, którą postawiłeś. Dlatego tak ważne jest, abyś dokładnie ją sformułował, albowiem opinia będzie odnosiła się tylko do tezy.

Dodaj komentarz