PIENIĄDZE ALBO…

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

pieniadze

Areszt może być stosowany wobec dłużnika także w sprawie egzekucyjnej, polegającej na obowiązku zaprzestania przez dłużnika dokonywania jakiejś czynności albo nie przeszkadzania czynności dokonywanej przez wierzyciela.

Chodzi o takie działania dłużnika, które – na przykład – zakłócają korzystanie z sąsiedniej nieruchomości, jak palenie śmieci, wykonywanie robót ziemnych zagrażających utratą oparcia sąsiedniej nieruchomości, przykładowo przez zagrożenie osunięcia się skarpy.

Przykładem nieprzeszkadzania czynności wierzyciela jest obowiązek nie przeszkadzania wykonywania przez wierzyciela służebności przejazdu lub przechodu przez nieruchomość dłużnika, lub obowiązek nie przeszkadzania wykonywania służebności polegającej na prawie czerpania wody.

Jeśli dłużnik działa wbrew temu obowiązkowi, sąd może nałożyć na niego grzywnę, a na wypadek niezapłacenia, zarządzić zamianę grzywny na areszt, stosując przelicznik za jeden dzień aresztu kwotę od 50zł do 1500zł.

Czas trwania aresztu nie może przekroczyć w tej samej sprawie sześciu miesięcy.

Wykonanie aresztu sąd powierza komornikowi, który sprowadza dłużnika do miejsca osadzenia.

Koszty wykonania aresztu, w tym koszty sprowadzenia dłużnika do zakładu karnego oraz wyżywienia przez cały czas trwania aresztu, pokrywa w praktyce wierzyciel, ze specjalnie na ten cel wyłożonej zaliczki.

Koszty te powinny być pokrywane także z zarobków dłużnika, który – w miarę możliwości – powinien wykonywać pracę zarobkową wewnątrz zakładu karnego, a w braku takiej pracy dłużnik powinien być zatrudniony przy pracach porządkowych.
Jednakże wobec braku miejsc pracy dla „zwykłych” osadzonych, za pobyt dłużnika w areszcie płaci w całości wierzyciel.

Na postanowienie sądu wymierzające grzywnę z zamianą na areszt przysługuje zażalenie do sądu II instancji.