ARESZT DŁUŻNIKA

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

areszt-dluznika

Areszt może być zastosowany także wobec dłużnika. Nie chodzi o więzienie za długi jak w powieści Karola Dickensa „Klub Pickwicka”, lecz o przymuszenie dłużnika do stawienia się do sądu w celu wyjawienia majątku, odpowiedzi na zadane pytanie lub do złożenia przyrzeczenia.

Sąd wzywa dłużnika do stawienia się do sądu w celu wyjawienia majątku i już w tym wezwaniu poucza o skutkach ewentualnego, nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, odmowy odpowiedzi na pytanie czy złożenia przyrzeczenia.

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa lub odmowy złożenia wykazu majątku lub odmowy złożenia przyrzeczenia, sąd może na dłużnika nałożyć grzywnę, nakazać przymusowe doprowadzenie, względnie areszt na czas nieprzekraczający miesiąca

Areszt jest ostatecznością i ma na celu skłonienie dłużnika do odpowiedzi na pytanie w sprawie majątku, złożenie wykazu lub złożenie przyrzeczenia.

Jeśli dłużnik już jest w areszcie i zdecyduje się złożyć wykaz majątku lub złożyć przyrzeczenie, to na jego żądanie sąd przyjmie wykaz i odbierze przyrzeczenie, po czym zwolni z aresztu.