ZALICZKA NA WEZWANIE SĄDU

PRZEMYSŁAW OSTRZYŻEK

zaliczka

Jeśli prowadzisz sprawę sądową, musisz liczyć się z kosztami. Nie chodzi tylko o opłatę sądową czy wynagrodzenie prawnika.
W miarę „rozwoju” sprawy sąd może wzywać cię o zaliczki na pokrycie niektórych wydatków. 

Jeśli będziesz wnioskował o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, to miej na uwadze, że sąd może zażądać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych tytułem zaliczki na koszty opinii. Ten kto wnioskuje o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, ten musi liczyć się z wydatkami w toku procesu.

Tak samo jest z oględzinami połączonymi z udziałem biegłych.

Wysokość zaliczki jest każdorazowo ustalana przez sąd i będzie rozliczona w końcowych rozstrzygnięciu o kosztach postępowania.

Koszty publikowanych w prasie ogłoszeń sądowych także są wydatkami, na pokrycie których sąd wezwie do uiszczenia zaliczki. Czasami koszt ogłoszenia jest kwotą zryczałtowaną, ale najczęściej zależy od liczby znaków pisarskich ze spacjami.

Możesz być także wezwany o zaliczkę na koszty stawiennictwa świadków.

Sąd, a mówiąc precyzyjnie Skarb Państwa, tylko tymczasowo wypłaca świadkom kwoty zwrotu wydatków ze środków własnych lub właśnie z zaliczki na wydatki wpłaconej przez ciebie lub przeciwnika, w zależności od tego, kto zgłosił wniosek o przesłuchanie świadków.
Może być sytuacja, że sąd zażąda zaliczki na wydatki od obydwu stron po połowie.

Tak samo jest z opiekunem świadka nie mogącego stawić się do sądu bez osoby towarzyszącej.
Opiekun może żądać zwrotu wszystkich swoich wydatków związanych z podróżą do sądu oraz równowartości utraconego zarobku, na takich samych zasadach i w tej samej wysokości, jak świadek.

Świadek z zagranicy, a także świadek „krajowy”, może złożyć do sądu wzywającego wniosek o przyznanie mu zaliczki na koszty podroży oraz na koszty utrzymania – diety i noclegi, zanim stawi się do sądu.
Sąd może wezwać wtedy do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek sądu na ten cel.

Zatem prowadzenie sprawy sądowej to nie tylko wydatki na opłatę sądową na początku sprawy oraz wynagrodzenie prawnika. Będą wydatki, które powstaną później, w toku postępowania.

Dodaj komentarz